Klubbhåndboken 11/6 2018

Dette er klubbhåndboken for Leksvik IL avd Fotball. Klubbhåndboken gjelder for alle klubbens fotballag. Klubbhåndboken oppdateres av avdelingens leder, og godkjennes av avdelingens styre. Ved benevnelsen klubben menes Fotballavdelingen til Leksvik IL. 

Siste revisjon 11/6 2018.


1. Klubbens visjon

Klubbens visjon er at fotball skal være en foretrukket aktivitet for barn og unge i Leksvik. Gjennom skolerte trenere skal gode holdninger overføres til spillerne. Fair Play og gode tekniske ferdigheter skal prioriteres. Klubben skal spille en utviklende form for fotball, basert på mange ballberøringer og pasninger.


2. Klubbens grunnverdier

 1. Inkluderende
 2. Positiv
 3. Alle er like mye verdt
 4. Fotball skal spilles, ikke sparkes
 5. Barn og ungdom skal møte et sunt og rusfritt miljø.

3. Klubbens hovedmålsetninger

Klubben skal være en breddeklubb, med en målsetning om å utvikle gode fotballspillere og gode mennesker.

Klubben skal tilby aktiviteter til alle alderstrinn, og alle skal få utfordringer tilpasset sitt eget nivå.


4. Medlemskap i hovedlaget

Alle avdelingens utøvere, trenere og ledere må være medlem i Leksvik Idrettslag.


5. Organisering

Avdelingen ledes av et styre, som velges på årsmøtet. Styrets medlemmer velges for to år av gangen, mens styrets leder velges for ett år.

Valgkomiteen er ansvarlig for å skaffe kandidater til valg til styret. Valgkomiteen består av fire foreldre/foresatte fra klubbens jente og gutte 12 lag, lagledere for disse lagene er ansvarlig for å velge ut medlemmer til valgkomiteen.

Styret skal bestå av 7 medlemmer. Styret består av leder, kasserer, anleggsansvarlig, materiellansvarlig, sportslig leder samt styremedlemmer.

Det skal opprettes økonominemd, sportslig utvalg, anleggsgruppe og arrangementkomite hvert år. De frivillige stiller her opp for ett år av gangen.


6. Økonomiske forhold

A. Medlemskap i hovedlaget.

Alle spillere skal betale medlemskap i hovedlaget. Spillere som ikke betaler medlemsavgift får ikke delta på organisert trening eller kamp. Styret, styrets leder og sportslig utvalg kan ikke gi unntak fra dette.

B. Treningsavgift.

 1. Alle spillere skal betale treningsavgift som fastsettes av årsmøtet. Spillere som ikke betaler treningsavgift får ikke delta på organisert trening eller kamp. Styret eller styrets leder kan gi unntak fra dette.
 2. Treningsavgift faktureres i løpet av mai.
 3. Økonomi skal ikke være en ekskluderende faktor fra å delta i Leksvik Fotball. Det er mulig å sende en søknad til sportslig leder om stipend for hele eller deler av treningsavgiften. Sportslig leder vil behandle dette konfidensielt.
 4. Avdelingen kompenserer styrets medlemer, trenere og lagledere for treningsavgift etter følgende regler:
  1. Styrets medlemmer betaler ikke treningsavgift.
  2. Trenere og lagledere som spiller selv betaler ikke treningsavgift.
  3. Barn (t.o.m 17 år) av styrets medlemmer betaler halv treningsavgift.
  4. Barn (t.o.m 17 år) av trenere og lagledere, som spiller på lag hvor foreldre/foresatte er trener/lagleder betaler ingen treningsavgift.

C. Forsikringsordning.

Spillerne og trenere dekkes gjennom forsikringsordninger som betales av klubben, egenandel dekkes inn via treningsavgiften. For å være forsikret kreves medlemskap i idrettslaget, og spillere og trenere over 12 år må være registrert i FIKS.
Det er to forskjellige forsikringsordninger som baseres på alder:
 • NIF Barneidrettsforsikring gjelder for de under 12 år.
 • NFF Lagsforsikring gjelder fra og med det året man fyller 12 år.
Ved skade som krever medisinsk behandling skal Idrettens Skadetelefon kontaktes på 02033, evt via idrettshelse.no.

D. Cupstøtte til lagene.

Klubben dekker inntil 2 påmeldingsavgifter pr lag pr sesong, resten dekkes av egenandel og innsamlede midler.

E. Dugnad.

 1. Alle seniorspillere plikter å stille på dugnader arrangert av hovedlaget eller fotballavdelingen, herunder blant annet fester og martna.
 2. Foreldre/foresatte til barn og ungdomsspillere plikter også å møte på dugnader.

7. Klubbens anlegg


Leksvik IL har klubbhus i Trøa, huset inkludere blant annet møterom, kjøkken, lager, garderober og ballrom.

Klubben har en salgs og speakerbu mellom fotballbanene.

Klubben har en full størrelse kunstgressbane.

Klubben har en full størrelse naturgressbane.

Lagene er selv ansvarlig for å rydde banene etter trening og kamp. Brukt utstyr settes tilbake og tomflasker og annet etterlatenskaper ryddes unna.


8. Klubbens målgrupper

A. Barnefotball 6-10 år.

Dette er introduksjonen til fotballen for de fleste, og progresjonen pleier å være stor. Lek og moro skal vektlegges, og alle skal spille like mye og i forskjellige posisjoner. Det bør etterstrebes å få foreldre til å innvolvere seg under treningene, slik at man kan dele opp i mindre grupper under de forskjellige øvelsene.

Knøtt bør trene minimum en gang i uken, mens mini bør trene minimum to ganger i uken. Mye av trening skal være øvelsesbasert, og spillingen foregå på små baner med få spillere (2 mot 2 og 3 mot 3). Ha fokus på teknikk og raskt fotarbeid.

Hospitering foregår normalt ikke på dette nivået.

Det skal differensieres på treningene slik at spillere blir utfordret av andre som er på et tilnærmet likt ferdighetsnivå.

Knøtte og minilagene spiller turneringer på Fosen, og det er ønskelig med rene jente og guttelag.

6 åringer skal spille 3 mot 3 på små baner (15x10 m) med små mål.

7-10 åringer skal spille 5 mot 5 på små baner (30x20 m) med 5er mål (evt 7er mål om ikke annet finnes).

Skal bruke 3er ball.

Vi ønsker ikke å differansiere under kamper.

Alle spillere skal spille like mye.

B. Barnefotball 11-12 år.

Bør trene minum to ganger i uken. Mye av trening skal være øvelsesbasert, og spillingen foregå på små baner med få spillere. Ha fokus på teknikk og raskt fotarbeid. Taktikk og spilleforståelse kan innføres, men ikke gå på bekostning av ferdighetsutvikling.

Hospitering/oppflytting kan forekomme etter godkjenning av Sportslig Leder. Trenere/lagledere skal kontakte sportslig leder med aktuelle kandidater. Hospiteringsavtale skal skrives for hver enkelt spiller.

Det skal differensieres på treningene slik at spillere blir utfordret av andre som er på et tilnærmet likt ferdighetsnivå.

Deltar i seriespill på Fosen. Lagene kan velge å delta på cuper i Nord og Sør Trøndelag.

Spiller 7er på kvart bane (50 x 30 m) med 7er mål.

Skal bruke 4er ball.

Vi ønsker ikke å differansiere under kamper.

Vi skal ikke dele lagene våre etter årskull, men blande på tvers av årgangene.

Alle spillere skal spille like mye, og alle skal spille i de forskjellige posisjonene.

C. Ungdomsfotball 13-14 år.

Bør trene minimum tre ganger i uken. Mye av trening skal være øvelsesbasert, og spillingen foregå på små baner med få spillere. Fysisk trening kan begynne å vektlegges mer. Taktikk og spilleforståelse bør vektlegges, men skal ikke gå på bekostning av ferdighetsutvikling.

Hospitering/oppflytting kan forekomme etter godkjenning av Sportslig Leder. Trenere/lagledere skal kontakte sportslig leder med aktuelle kandidater. Hospiteringsavtale skal skrives for hver enkelt spiller.

Det skal differensieres på treningene slik at spillere blir utfordret av andre som er på et tilnærmet likt ferdighetsnivå.

Lagene deltar i seriespill på Fosen. Lagene oppfordres til å delta på cuper utenfor Trøndelags regionen.

Preferert spillform er 9er, men 7er kan også spilles.

Skal bruke 4er ball.

Kamptroppen skal tas ut primært på treningsoppmøte, deretter holdninger og tilslutt ferdigheter. Alle som er med i kamptroppen skal spille minst 50% av kampen.

D. Ungdomsfotball 15-16 år.

Bør trene minimum tre ganger i uken. Mye av trening skal være øvelsesbasert, og spillingen foregå på små baner med få spillere. Fysisk trening bør også vektlegges, slik at kondisjon og styrke også utvikles som ønsket. Taktikk og spilleforståelse bør vektlegges, men skal ikke gå på bekostning av ferdighetsutvikling.

Hospitering/oppflytting kan forekomme etter godkjenning av Sportslig Leder. Trenere/lagledere skal kontakte sportslig leder med aktuelle kandidater. Hospiteringsavtale skal skrives for hver enkelt spiller.

Det skal differensieres på treningene slik at spillere blir utfordret av andre som er på et tilnærmet likt ferdighetsnivå.

Lagene deltar i seriespill i Trøndelag. Lagene oppfordres til å delta på cuper utenfor Trøndelags regionen.

Skal bruke 5er ball.

Kamptroppen skal tas ut primært på treningsoppmøte, deretter holdninger og tilslutt ferdigheter. Alle som er med i kamptroppen skal spille minst 50% av kampen.

E. Ungdomsfotball 17-19 år.

Klubben har ikke juniorlag for tiden.

Spillerne oppfordres til å spille seniorfotball.

F. Seniorfotball.

Lagene deltar i seriespill og kan delta på cuper i Trøndelags regionen.

Bør trene minimum to ganger i uken.

9. Spillestil


Slik ønsker Leksvik IL avd fotball å fremstå spillemessig:

 1. Utvikling har prioritet over resultater, også på seniornivå, vektlegg prestasjonen.
 2. Vektlegge at vi alltid skal tørre å spille ballen, selv om vi misser flere ganger.
 3. Ros gode forsøk, ikke ros klareringer. Spillestilen skal være utviklende, og da må vi alltid forsøke å spille.
 4. Keeper skal alltid spille ut kort, gjerne til nærmeste ledige spiller.
 5. Kortpasninger ved hjelp av trekanter via midtbanen.
 6. Innkast og frispark skal taes hurtig og kort, så lenge det ikke er skuddhold.
 7. Når spillerne har ballen skal de enten:
  • Sentre.
  • Drible.
  • Skyte.
 8. Alder er ingen hindring, bruk unge spillere

10. Differensiering og hospitering

Vi skal ivareta det sosiale aspektet med å spille fotball, men det skal samtidig være mulig å bli god. Derfor skal vi i tillegg til å differensiere på trening også tilby hospitering opp på et høyere ferdighetsnivå.


A. Differensiering:

Differensiering betyr at vi i oppfølgingen av våre spillere er opptatt av å tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens ambisjoner, motivasjon og ferdigheter.

Vi ønsker å tilpasse treningsøkta slik at alle spillere blir utfordret på sitt ferdighetsnivå ved å møte spillere som er på tilnærmet likt ferdighetsnivå som seg selv. Dersom man spiller på et ferdighetsnivå som er lavere enn sitt eget vil man kjede seg, og dersom man spiller på et ferdighetsnivå som er for høyt vil man bli stresset og frustrert av å ikke lykkes.

Innad i en treningsgruppe vil både ferdighetsnivå, ambisjonsnivå og konsentrasjonsnivå kunne sprike. Vi ønsker at spillere med tilnærmet likt konsentrasjonsnivå, motivasjonsnivå og ferdighetsnivå blir satt til å spille med og mot hverandre på trening. Dette innebærer at alle spillerne på laget/kullet trener sammen, men at man i øvelser og spill skal dele inn i grupper og differensierer etter de nevnte kriteriene.

B. Hospitering/Oppflytting:

Med hospitering mener vi at spillere, i tillegg til å trene med sin egen treningsgruppe, trener med andre treningsgrupper på et høyere ferdighetsnivå. Spillere som har høy læringsvilje og ønsker å prioritere tid til mye fotballtrening og er modne for nye utfordringer, kan få tilbud om hospitering til treningsgrupper på et høyere ferdighetsnivå/fysisk nivå.

Med oppflytting mener vi å flytte spillere som ligger langt over sin egen årsklasse opp til en eldre aldersgruppe eller fra jentelag til guttelag.

Hospitering/oppflytting kan forekomme etter godkjenning av Sportslig Leder. Trenere/lagledere skal kontakte sportslig leder med aktuelle kandidater, så vil sportslig leder gjøre en vurdering av spillerens holdninger, ferdigheter og treningsiver.

Hospiteringsavtale skal skrives for hver enkelt spiller som skal hospitere, og avtalene skal ha begrenset varighet.


11. Lagstrukturer

Organisering av laget ifht. støtteapparat

 1. Hvert lag skal ha minst en trener
 2. Hvert lag skal minst ha en lagleder. På barn/ungdomslag er dette ofte en foreldre. Lagleder vil fungere som foreldrekontakt.
 3. Sosial/Miljøansvarlig. Seniorlagene velger hvert år en spiller/gruppe spillere som sosial/miljøansvarlig/tillitsvalgt. Denne person/gruppen av spillere skal være spillernes kontaktperson og bindeleddet mellom spillerne og klubben. Denne personen skal jobbe for et godt miljø i spillergruppa, gjennom aktiviteter og andre sosial samlinger.

Politiattester skal innhentes av alle som har en oppgave som innebærer et tillits eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Personer uten politiattest eller personer med politiattest med anmerkninger skal ikke gis slike oppgaver. LIL har en egen person for registrering og oppfølging av politiattestene. Det skal innhentes politiattester hver sesong.


12. Kompetanse/Utdanning

Avdelingen ønsker en kontinuerlig utvikling av kompetanse hos våre trenere og ledere. Videreutdanning og kursing dekkes av hovedlaget.

Vi ønsker minst en trenerutdannet trener pr lag.

Avdelingen skal jobbe aktivt med å utdanne nye dommer, både til klubbnivå og kretsnivå. Dommerkontakten er ansvarlig.


13. Utstyr/drakter

A. Utstyrsavtale

Klubben har utstyrsavtale med Adidas gjennom MXSport Leksvik.


B. Spillerdrakt

 1. Leksvik har blå trøyer, blå shorts og blå sokker.
 2. Leksvik har hvite bortetrøyer.
 3. Alle nye spillertrøyer skal ha logo til hovedsponsorer.
 4. Alle nye overtreksdrakter skal ha logo til hovedsponsor.

C. Treningsdrakter

Lagene skal etterstrebe å ha felles treningsdrakter, med svarte bukser og blå jakker/trøyer.


D. Eieforhold

Spillerdraktene er avdelingens eiendom, og skal signeres ut til lagledere før sesongstart og signeres inn etter sesongen. Annet treningsutstyr lånes ut til de forskjellige lagene


14. Oppstart av nye lag

A. Oppstart

Sportslig utvalg utnevner trenere og lagledere til alle klubbens lag. Aldersbestemte trenere, lagledere og sportslig utvalg møtes til en informasjonskveld før sesongstart og en evalueringskveld etter sesongen. Flere møter kan avholdes under sesongen ved behov.

 1. På informasjonskvelden vil klubben presentere sin visjon, grunnverdier og målsetning, samt gi sine retningslinjer for hvordan sesongen skal gjennomføres. Trenerne skal oppfordres til å delta på trenerkurs. Hospitering og differensiering skal være med på agendaen for informasjonskvelden.
 2. På evalueringskvelden vil man gjennomgå sesongen, har målsetningene blitt nådd og hva kan gjøre bedre neste sesong? Trenerne skal oppfordres til å delta på trenerkurs.

B. Trener/lagledermøter

Sportslig utvalg vil gjennom sesongen være i dialog med trenere/lagledere om spillernes og lagenes utviklingen.


15. Fair Play

A. For spillere.

Spillerne skal representere klubben på en god måte, ved å vise respekt ovenfor medspillere, motspillere, dommere og trenere. Etter kamper skal dommere og motspillere takkes for kampen, uansett resultat. Ingen kamp er så viktig at det aksepteres å gå på akkord med klubbens grunnverdier.

Spillerne binder seg til laget gjennom sesongen. Det vil stilles krav til deltagelse på trening, kamper og dugnader. Det vil også stilles krav til å være presis, støtte sine lagkammerater og generell god oppførsel når man representerer klubben.

B. For trenere/ledere.

Trenere og lagledere har en spesielt viktig posisjon som rollemodell for sine spillere og andre som ser på. Trenere og lagledere skal vise respekt ovenfor medspillere, motspillere, dommere og andre trenere. Etter kampene skal dommere og motspillere takkes for kampen, uansett resultat. Ingen kamp er så viktig at det aksepteres å gå på akkord med klubbens grunnverdier.

C. For foreldre/foresatte.

Foreldre/foresatte er forventet å vise respekt ovenfor spillere, trenere og dommere. Ikke la engasjement gli over til uønsket adferd. Kjefting fra sidelinjen hjelper ikke på utviklingen av spillerne. Ros positivt spill, ikke klareringer og stygge taklinger. Ingen kamp er så viktig at det aksepteres å gå på akkord med klubbens grunnverdier.

Foreldrevettregler:
 • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 • Møt opp til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

D. Sanksjoner ved brudd på retningslinjer.

Ved brudd på retningslinjene kan personen bli utestengt fra trening og/eller kamp, og i verste fall miste sin status som spiller/trener i klubben.

16. Arrangement

A. Knøtt og miniturnering

Klubben arrangerer knøtte/mini turnering i samarbeid med lagledere og foreldre til disse lagene.


B. Julecupen

Klubben arrangerer Julecup for seniorlag fjerde juledag i Leksvikhallen.


C. Grendaturnering

Klubben arrangere grendaturnering for klubbens medlemmer over 15 år. Juniorer og seniorer som har spilt kamper i seriesystemet aktuelle sesong, får ikke delta.


D. Fotballskole

Avdelingen arrangerer for tiden ikke Fotballskole.


E. Årsavslutning

Årsavslutning kan arrangeres etter sesongslutt for barne/ungdomslag av lagledere og foreldre.


F. Fotballfest

Fotballfest arrangeres etter sesongslutt for å hedre innsatsen til alle som har gjort en innsats som frivillig for avdelingen under sesongen. Spillerutmerkelser for seniorer bør også premieres under denne markeringen. Seniorlagene er ansvarlige for dette arrangementet.


17. Merkeprøver

A. Minimerket

Hver høst arrangeres kvelder hvor knøtte og minispiller kan forsøke å ta minimerket. I forkant vil disse øvelsene vektlegges på treningene .

B. Teknikkmerket

Hver høst arrangeres kvelder hvor spillere kan forsøke å ta teknikkmerket. I forkant vil disse øvelsene vektlegges på treningene .


18. Kommunikasjon, informasjon og arkivering


A. Kommunikasjon

Styrets leder er avdelingens offisielle kontakt, og hans/hennes personlige telefonnummer, postadresse og emailadresse benyttes.


B. Styremøter

Styremøteinnkallinger og referat sendes styrets medlemmer pr mail.


C. Hjemmeside

Avdelingen har egen side på klubben sine hjemmesider, leksvikil.no.

Levert av IdrettenOnline